|  Inloggen  
|  
  
|  FAQ  |
wiskunde.eu
Gebruikersvoorwaarden Wiskunde.eu voor scholen
 
Laatst gewijzigd: 23 mei 2018
 
Wiskunde.eu is een site van Wiskunde.eu. Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van Wiskunde.eu beheerd door het bedrijf: Wiskunde.eu, KvK nr 30265286, en gevestigd te Gorinchem.
Wij raden je aan om deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen zodat je op de hoogte bent van je rechten en plichten als je gebruik maakt van Wiskunde.eu. Door gebruik te maken van de website van Wiskunde.eu en zijn sub-domeinnamen, aanvaard je gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden. Ook betekent dat dat je er voor instaat dat iemand die van Wiskunde.eu gebruik maakt op jouw computer zich ook zal houden aan deze gebruiksvoorwaarden. Wiskunde.eu heeft het recht om deze gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment aan te passen, zonder de gebruikers daarvan in kennis te stellen. De meest actuele gebruiksvoorwaarden zullen zijn te raadplegen op de Website. Indien je het gebruik van Wiskunde.eu voortzet na een of meer aanpassingen aan de gebruiksvoorwaarden impliceert dat dat je deze aanpassing(en) onherroepelijk aanvaardt. Het is dan ook verstandig om deze gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen.
Artikel 1. Gebruikersvoorwaarden voor scholen
 • 1.1. Deze gebruikersvoorwaarden Wiskunde.eu ("Gebruikersvoorwaarden") zijn van toepassing op het gebruik en het bezoek van de Wiskunde.eu website ("Website") en/of het aanmaken, aanpassen en gebruiken van profielen ("Profiel") en subdomein ("Domein") door een school ("Gebruiker") en het aanbod van de Website, de Profielen en gerelateerde diensten door Wiskunde.eu. De Gebruikersvoorwaarden maken volledig deel uit van de overeenkomst tussen Wiskunde.eu en de Gebruiker ("Overeenkomst").
 • 1.2. De Gebruiker verklaart zich door het bezoeken van de Website en/of het aanmaken, aanpassen en gebruiken van een Profiel of Domein akkoord met de inhoud van deze Gebruikersvoorwaarden.
 • 1.3. Wiskunde.eu heeft het recht de Gebruikersvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Een wijziging van de Gebruikersvoorwaarden is van toepassing op een reeds bestaande Overeenkomst. Met het (voortdurend) bezoeken van de Website en/of het gebruiken van het Profiel door de Gebruiker na wijziging van de Gebruikersvoorwaarden wordt de Gebruiker geacht deze wijzigingen te hebben aanvaard.
 • 1.4. Van de Gebruikersvoorwaarden of van één of meer in de Gebruikersvoorwaarden opgenomen bepalingen kan slechts bij schriftelijke overeenkomst tussen Wiskunde.eu en de Gebruiker worden afgeweken.
 
Artikel 2. Aanmelding Gebruiker
 • 2.1. Voorafgaand aan het gebruik van een Profiel dient de Gebruiker zich aan te melden op de Website, door het aanmaken van een account ("school Account").
 • 2.2. De Gebruiker zal voor het aanmaken van het Account de door Wiskunde.eu verzochte informatie verstrekken.
  Je stemt ermee in dat wij je gegevens opslaan en gebruiken in verband met het beheer van je account en het versturen van de factuur.
 • 2.3. De Gebruiker dient werkzaam te zijn in het onderwijs en toestemming te hebben om namens deze onderwijsinstelling een subdomein aan te vragen. Door deze gebruiksvoorwaarden te accepteren, garandeer je dat je meerder jarig bent en toestemming hebt van je schoolinstelling voor het aanmaken van een subdomein inclusief profiel.
 • 2.4. Het Schoolaccount zal binnen Wiskunde.eu te benaderen zijn via Wiskunde.eu/naamschool/.
 • 2.5. De Gebruiker staat er voor in dat de gegevens bij het aanmelden correct, volledig en up-to-date zijn. De Gebruiker zal de gegevens in zijn profiel aanpassen zodra deze gegevens wijzigen.
 • 2.6. Indien de Gebruiker informatie verstrekt welke onvolledig, incorrect of verouderd is, danwel indien Wiskunde.eu redelijke gronden heeft om te vermoeden dat de informatie in het Account onvolledig, incorrect of verouderd is, heeft Wiskunde.eu het recht om de Overeenkomst te beëindigen, en het Account en het daaraan gekoppelde Profiel van de Gebruiker te verwijderen na minimaal 1 voorafgaande aankondiging.
 • 2.7. Wiskunde.eu zal de in het Account opgenomen gegevens verwerken in overeenstemming met de Privacyverklaring, zoals omschreven in artikel 6.
 • 2.8. Je bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van je het wachtwoord van je account en admininastratieaccount voor anderen en je zult anderen geen toegang verlenen tot Wiskunde.eu met behulp van jouw account. Je bent aansprakelijk voor alles wat er gebeurt doordat anderen jouw account gebruiken, met of zonder jouw toestemming of wetenschap in de periode voorafgaand aan het moment dat je ons op de hoogte hebt gesteld en wij kennis hebben genomen van enig ongeoorloofd gebruik.
 • 2.9 Je mag op elk gewenst moment je account beëindigen.
 
Artikel 3. Wiskunde.eu diensten
 • 3.1. Wiskunde.eu biedt de Gebruiker de mogelijkheid om de Website te bezoeken, een Profiel aan te maken, te gebruiken en aan te passen en gebruik te maken van aanvullende diensten ("Diensten").
 • 3.2. Onder de Diensten vallen onder andere het plaatsen van berichten / reacties, het gebruik van een subdomein, opgaven systeem, toetsensysteem en dergelijke.
 • 3.3. Wiskunde.eu zal aan de Gebruiker geen Diensten tegen betaling leveren en in rekening brengen zonder expliciete voorafgaande toestemming van de Gebruiker.
 • 3.4. De informatie op de website van Wiskunde.eu wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kan het voorkomen dat er onvolkomenheden in de informatie zitten. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Wiskunde.eu aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van deze website en / of voor de gevolgen van het gebruik ervan.
 • 3.5. Wiskunde.eu reguleert de communicatie tussen gebruikers en de dienst van Wiskunde.eu niet inhoudelijk. Wiskunde.eu heeft dan ook geen controle over de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit of juistheid van de verschillende onderdelen van de dienst. Wiskunde.eu is niet aansprakelijk voor handelen of nalaten van haar gebruikers, waaronder begrepen de bestanden, gegevens en/of materialen die zij op de website van Wiskunde.eu beschikbaar stellen. Wiskunde.eu geeft dan ook geen garanties ten aanzien van de inhoud van bestanden, gegevens en/of materialen die door gebruikers beschikbaar worden gesteld.
 • 3.6. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het subdomein, die aan de gebruiker ter beschikking is gesteld. Alles wat op dit subdomein gebeurd is onder verantwoordelijkheid van de gebruiker (school).
 
Artikel 4. Rechten en Verplichtingen Wiskunde.eu
 • 4.1. Wiskunde.eu zal de Website, de Profielen en de Diensten aanbieden met inachtneming van het bepaalde in de Gebruikersvoorwaarden.
 • 4.2. De Website, de Profielen, de subdomeinen en de Diensten worden door Wiskunde.eu zonder enige garantie voor (ononderbroken) beschikbaarheid, veiligheid, geschiktheid, afwezigheid van virussen, deugdelijkheid of anderszins aangeboden en geleverd.
 • 4.3. Wiskunde.eu behoudt zich het recht om de vormgeving, inhoud en functionaliteit van de Website, de Profielen en de Diensten zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.
 
Artikel 5. Rechten en Verplichtingen Gebruiker
 • 5.1. De Gebruiker mag de Website, het Profiel, het subdomein en de Diensten slechts gebruiken voor niet-commerciële doeleinden, met inachtneming van het bepaalde in deze Gebruikersvoorwaarden.
 • 5.2. Het is de Gebruiker niet toegestaan om de Website, het Profiel en de Diensten te gebruiken in strijd met het bepaalde in de Gebruikersvoorwaarden, de relevante en toepasselijke wettelijke bepalingen, de Nederlandse Reclame Code en de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer betaamt.
 • 5.3. Het is de Gebruiker onder meer niet toegestaan om de Website, het Profiel, het subdomein en de Diensten te gebruiken voor:
  • a. het aannemen van een valse identiteit;
  • b. het doen van onrechtmatige uitlatingen, daaronder begrepen racistische, discriminerende en obscene uitlatingen;
  • c. het hinderlijk benaderen, bedreigen of op andere wijze lastig vallen van personen, ondernemingen en andere organisaties;
  • d. commerciële doeleinden en het doen van commerciële uitingen, daaronder begrepen het plaatsen van banners en het linken naar commerciële websites, daaronder begrepen pornografische websites;
  • e. het aanbieden, openbaarmaken, wijzigen en/of verveelvoudigen van software en andere materialen indien een dergelijke aanbieding, openbaarmaking, wijziging en/of verveelvoudiging inbreuk maakt op rechten, waaronder begrepen intellectuele eigendomsrechten, van derden;
  • f. het verzenden van grote hoeveelheden e-mailberichten (waaronder spam) naar derden, al dan niet met een commercieel oogmerk;
  • g. het verspreiden van virussen;
 • 5.4. De Gebruiker zal geen afbeeldingen of andere materialen, waarvan de intellectuele eigendomsrechten bij derden berusten, op het Profiel of subdomein publiceren zonder toestemming van de rechthebbende.
 • 5.5. De Gebruiker is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van het Profiel en subdomein en de daarop geplaatste teksten, afbeeldingen en andere materialen.
 
Artikel 6. Privacy
 • 6.1. Wiskunde.eu zal de Website, het Profiel en de Diensten aanbieden en de gegevens van de Gebruiker verwerken in overeenstemming met de Privacy Verklaring. Gebruiker geeft hierbij toestemming aan Wiskunde.eu voor het in overeenstemming met de Privacy Verklaring verwerken van de persoonsgegevens van de Gebruiker.
 • 6.2. De gebruiker (school) zal het subdomein en de daarop geplaatste Diensten aanbieden en de gegevens van de Gebruiker van dat domein verwerken in overeenstemming met de Privacy Verklaring.
 
Artikel 7. Content van derden
 • 7.1 Het is mogelijk dat de Website applicaties, content en diensten van derden en/of links naar websites van derden (“Content van derden”) bevat. De opname of aanwezigheid van Content van derden op de Website impliceert niet dat Wiskunde.eu deze Content heeft goedgekeurd danwel gecontroleerd. Wiskunde.eu is niet verantwoordelijk voor de inhoud en werkwijze van Content van derden of voor enig gebruik hiervan door gebruikers van de Website.
 • 7.2 Voor producten of diensten die worden aangeboden door derden gelden de toepasselijke voorwaarden van die derden.
 
Artikel 8. Aansprakelijkheid
 • 8.1. Wiskunde.eu is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, inclusief maar niet beperkt tot gevolgschade, vertragingsschade, en/of winstderving van de Gebruiker verband houdend met of voortvloeiend uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de Website, het Profiel en de Diensten en/of enige aanverwante dienstverlening van Wiskunde.eu dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voorzover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.
 • 8.2. De Gebruiker vrijwaart Wiskunde.eu voor alle schade en/of claims van derden verband houdend met of voortvloeiend uit (a) het gebruik van de Website, het Profiel en de Diensten door de Gebruiker, (b) de inhoud van het Profiel en (c) het handelen en/of nalaten van de Gebruiker in strijd met het bepaalde in deze Gebruikersvoorwaarden.
 • 8.3 Voorzover er op grond van het bepaalde in enige aansprakelijkheid op Wiskunde.eu rust, is deze aansprakelijkheid jegens jou, uit welke hoofde dan ook, te allen tijde per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de in het lopende kalenderjaar daadwerkelijk door jou aan Wiskunde.eu betaalde vergoedingen (exclusief BTW) voor de producten en/of diensten waaruit de aansprakelijkheid van Wiskunde.eu is voortgevloeid.
 • 8.4 Wiskunde.eu is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen zuivere vermogensschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de diensten die Wiskunde.eu verricht en/of jouw gebruik van de Website.
 • 8.5 Wiskunde.eu is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van virussen, spyware, Malware en andere kwaadwillende programma's (software), die zich op het internet bevinden. De gebruiker moet zelf zorgen voor de juiste beveiligingen op zijn computer.
 • 8.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat je de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Wiskunde.eu meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Wiskunde.eu vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.
 • 8.7 Deze aansprakelijkheidsbeperking beoogt echter niet de aansprakelijkheid van Wiskunde.eu voor opzet en/of bewuste roekeloosheid van Wiskunde.eu (“eigen handelen”) zelf en/of het bestuur van Wiskunde.eu uit te sluiten.
 
Artikel 9. Stopzetten en beschikbaarheid diensten
 • 9.1. In aanvulling op de andere (rechts)middelen die Wiskunde.eu ten dienste staan, is Wiskunde.eu te allen tijde met opgave van redenen en met voorafgaande uitleg gerechtigd om je activiteiten in verband met Wiskunde.eu (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, Het subdomein, inclusief alle profielen, tijdelijk of blijvend stop te zetten en/of te verwijderen, bestanden, gegevens en/of materialen te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, de dienstverlening te beëindigen en te weigeren om diensten aan je te verlenen, in het bijzonder - maar niet daartoe beperkt - indien: (i) je handelt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden;
  (ii) we van mening zijn dat jouw handelingen schade of aansprakelijkheid aan jouzelf, aan andere gebruikers of aan Wiskunde.eu kunnen toebrengen. Wiskunde.eu zal hierdoor in geen geval aansprakelijk zijn.
 • 9.2 Indien jouw gebruik van een betaalde dienst van Wiskunde.eu wordt beëindigd, om welke reden dan ook, heb je geen recht op retournering van reeds (vooruit)betaalde bedragen. In dergelijke gevallen vervallen de reeds betaalde bedragen aan Wiskunde.eu.
 • 9.3 Indien je zelf het gebruik van een betaalde dienst op Wiskunde.eu zelf beëindigd, om welke reden dan ook, dan heb je geen recht op retougeen recht op retournering van reeds (vooruit)betaalde bedragen. In dergelijke gevallen vervallen de reeds betaalde bedragen aan Wiskunde.eu.
 • 9.4 nadat je account verwijderd is en je wilt toch gebruik maken van Wiskunde.eu dan moet je opnieuw een account aanmaken, voor de op dat moment geldende kosten.
 • 9.5 Wiskunde.eu garandeert niet dat de dienst van Wiskunde.eu te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is.
 
Artikel 10. Betaalde diensten en producten
 • 10.1 Alle prijzen van betaalde diensten voor scholen die door Wiskunde.eu worden aangeboden, zijn in euro’s en exclusief BTW tenzij het duidelijk anders is aangegeven.
 • 10.2 Je betaalt voor de via de Website bestelde Producten en/of Diensten de op de Website vermelde prijs. Betaling vindt plaats op de in de overeenkomst of elders op de Website aangegeven wijze. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient betaling te gebeuren op het moment dat je een bestelling plaatst of een overeenkomst aangaat.
 • 10.3 De op de Website vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Uitsluitend de prijs die is vermeld op de Website op het moment dat de overeenkomst tot stand komt, is bindend.
 • 10.4 Je kunt Wiskunde.eu niet houden aan aanbiedingen en/of prijzen als je redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de aanbieding en/of de prijs een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 • 10.5 Betaling voor de via de Website bestelde producten en/of diensten wordt gedaan alleen via het overmaken van de kosten via internetbankieren. De gebruiker gaat er mee akkoord dat er geen mogelijkheid is tot betaling via acceptgiro, automatische incasso, ideal of andere betalingssystemen, met uitzondering van het zelf overmaken van de kosten.
 • 10.6 De factuur wordt enkel en alleen verzonden via email. Er worden geen documenten via de post verstuurd. Mocht u eisen om de factuur via de post te krijgen, dan bent u 5 euro administratie kosten verschuldigd. Er wordt dan handmatig een nieuwe factuur gemaakt waarin de administratie kosten worden opgenomen.
 • 10.7 Op Wiskunde.eu worden op bepaalde momenten aanbiedingen gedaan. De aanbiedingen gelden alleen voor het schooljaar waarin de overeenkomst is gesloten. In de opvolgende jaren geldt het tarief dat dan vermeld wordt op de site.
 
Artikel 11. Intellectuele Eigendom
 • 11.1. De intellectuele eigendomsrechten op de Website, het Profiel, het subdomein en de diensten die Wiskunde.eu aan de Gebruiker levert of ter beschikking stelt, blijven berusten bij Wiskunde.eu of haar licentiegevers. Voor zover noodzakelijk voor gebruik van de Website, het Profiel en de Diensten door de Gebruiker verleent Wiskunde.eu aan de Gebruiker een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht tot gebruik van de intellectuele eigendomsrechten op de Website, het Profiel en de Diensten.
  Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om bestanden, gegevens, programma’s en/of materialen te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de hierboven genoemde doeleinden, tenzij Wiskunde.eu of de betreffende rechthebbende daar toestemming voor heeft gegeven. Het is dan ook onder meer - doch niet daartoe beperkt - niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Wiskunde.eu substantiële delen van de Website op te vragen of te hergebruiken of om herhaald en systematisch niet-substantiële delen van de Website op te vragen of te hergebruiken zoals bedoeld in de Databankenwet
 • 11.2. De intellectuele eigendomsrechten op teksten, afbeeldingen en andere materialen welke door de Gebruiker op het Profiel worden geplaatst, blijven berusten bij de Gebruiker of haar licentiegevers. Enkel voor zover noodzakelijk voor ter beschikking stellen en leveren van de Website, het Profiel en de Diensten door Wiskunde.eu verleent de Gebruiker aan Wiskunde.eu een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht tot gebruik van deze intellectuele eigendomsrechten met inachtneming van artikel 11.3.
 • 11.3. De opgaven die geplaatst worden, door de gebruiker of leden van het subdomein, op Wiskunde.eu mag zonder kosten en andere verplichtingen overgenomen worden door Wiskunde.eu. Het intellectuele eigendomsrecht hiervan blijft bij de gebruiker. Wiskunde.eu mag deze opgaven aanpassen en/of publiceren op alle subdomeinen en het hoofddomein zonder verdere kosten.
 • 11.4. De Gebruiker vrijwaart Wiskunde.eu voor alle aanspraken van derden en daaruit voortvloeiende vorderingen van derden welke betrekking hebben op het gebruik door Wiskunde.eu van de door de Gebruiker op het Profiel geplaatste teksten, afbeeldingen en andere materialen en de daarop rustende intellectuele eigendomsrechten.
 • 11.5 Niets van wat in deze gebruiksvoorwaarden en/of op de Website wordt vermeld, is bedoeld om enige intellectuele eigendomsrechten aan je over te dragen en/of enige intellectuele eigendomsrechten aan je te verlenen. Het gebruik dat je mag maken van de Website is beperkt tot hetgeen in deze gebruiksvoorwaarden is beschreven.
 • 11.6 Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.
 
12. Bestanden uploaden/licentie
 • 12.1 Onder de voorwaarden die in deze gebruiksvoorwaarden zijn gesteld, behoud je in beginsel de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten die aan jou toebehoren met betrekking tot de bestanden die door jou via de Website ter beschikking worden gesteld aan bezoekers van de Website.
 • 12.2 Je erkent en stemt er mee in dat je door het beschikbaar stellen van bestanden, gegevens en/of materialen aan Wiskunde.eu (waarmee in deze gebruiksvoorwaarden onder meer wordt bedoeld: het uploaden daarvan), je automatisch aan Wiskunde.eu:
  (a) een kosteloze, onbezwaarde, wereldwijde, sublicentieerbare, niet-exclusieve licentie verleent om
     (i) de bestanden, gegevens en/of materialen te gebruiken, te verveelvoudigen, te verspreiden en openbaar te maken in verband met de dienst van Wiskunde.eu; en
     (ii) de bestanden, gegevens en/of materialen te gebruiken en verveelvoudigen (en aan derden toe te staan om te gebruiken en verveelvoudigen) in welke media dan ook voor marketing en/of promotie doeleinden in verband met de dienstverlening van Wiskunde.eu;
  (b) het recht verleent om enige door jou ter beschikking gestelde bestanden, gegevens en/of materialen te verwijderen van de servers van Wiskunde.eu en van de Website, bedoeld of onbedoeld, en voor welke reden dan ook en ook zonder reden, zonder dat Wiskunde.eu op welke wijze dan ook aansprakelijk wordt jegens jou of een derde als gevolg van een dergelijke verwijdering.
 • 12.3 De in artikel 12.2 bedoelde licentie eindigt op het moment dat jij of Wiskunde.eu de desbetreffende bestanden, gegevens en/of materialen verwijdert van de Website.
 • 12.4 Je erkent en stemt ermee in dat de bestanden, gegevens en/of materialen die je ter beschikking stelt aan Wiskunde.eu gebruikt zullen worden door andere gebruikers van Wiskunde.eu. Wiskunde.eu aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor naleving van deze gebruiksvoorwaarden door gebruikers van Wiskunde.eu. Je erkent dan ook dat de mogelijkheid aanwezig is dat de bestanden, gegevens en/of materialen die je beschikbaar stelt aan Wiskunde.eu door derden gebruikt worden op een manier die in strijd is met of niet voorzien is in deze gebruiksvoorwaarden. Wiskunde.eu is niet aansprakelijk voor enige handelingen van derden in strijd met deze gebruiksvoorwaarden of enige wetsbepaling of voor enig ander onrechtmatig handelen van derden ten aanzien van door jou beschikbaar gestelde bestanden, gegevens en/of materialen.
 • 12.5 Je bent volledig, zelfstandig en als enige verantwoordelijk voor alle gebruik dat je van de Website maakt, onder meer - maar niet daartoe beperkt - voor het beschikbaarstellen van bestanden, gegevens en/of materialen en voor het verzenden en delen van bestanden, gegevens en/of materialen.
 • 12.6 Je staat er jegens Wiskunde.eu voor in dat je volledig rechthebbende bent ten aanzien van de bestanden, gegevens en/of materialen als bedoeld in artikel 12.2 en dat je volledig gerechtigd en bevoegd bent om de licentie als bedoeld in deze gebruiksvoorwaarden te verlenen. Je vrijwaart Wiskunde.eu en alle aan haar gelieerde bedrijven en personen voor alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de bewering dat de bestanden, gegevens en/of materialen inbreuk maken op enig geldend (intellectueel eigendoms)recht van derden of anderszins onrechtmatig zijn jegens derden en voor alle aanspraken die voortvloeien uit jouw handelen in strijd met deze gebruiksvoorwaarden. Alle door Wiskunde.eu gemaakte kosten en geleden schade op enige wijze verband houdende met dergelijke aanspraken zullen door jou worden vergoed.
 • 12.7 Door bestanden, gegevens en/of materialen ter beschikking te stellen aan Wiskunde.eu, sta je ervoor in dat (a) je bevoegd bent om dat te doen in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden en dat je gerechtigd bent om aan Wiskunde.eu de rechten te verlenen als bedoeld in deze gebruiksvoorwaarden;
  (b) de bestanden, gegevens en/of materialen die je ter beschikking stelt niet in strijd zijn met enige wet, of inbreuk maken op enige rechten van derden, waaronder rechten uit overeenkomst, intellectuele eigendomsrechten, privacy rechten en evenmin anderszins onrechtmatig zijn jegens derden of Wiskunde.eu, en dat er geen toestemming of licentie nodig is of vereist is van jou of enige derde partij voor het gebruik van de bestanden op de Website;
  (c) je niet beperkt bent door enige onbevoegdheid, beperking of verbod met betrekking tot je recht om te handelen in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden en/of bestanden, gegevens en of materialen ter beschikking te stellen;
  (d) Wiskunde.eu niet verplicht zal zijn om enige betaling te verrichten van welke aard dan ook aan wie dan ook, waaronder aan personen en partijen wiens uitvoering of concepten zijn vervat in de bestanden, gegevens en/of materialen die je ter beschikking stelt, dan wel aan de producer(s), uitgever(s) of maker(s) daarvan, waaronder begrepen aan collectieve rechtenorganisaties;
  (e) je bij uitsluiting verantwoordelijk bent voor alle licenties, rapportage en betalingsverplichtingen jegens enige derde partij, waaronder maar niet beperkt tot collectieve auteursrechtorganisaties, in verband met het gebruik van de bestanden, gegevens en/of materialen die je ter beschikking stelt als bedoeld in deze gebruiksvoorwaarden.
 
13. Kennisgeving onrechtmatige content
 • 13.1 Wiskunde.eu zal kennisgevingen van inbreuken op rechten van derden door gebruikers van Wiskunde.eu onderzoeken en indien mogelijk daartegen stappen ondernemen. Als je van mening bent dat een gebruiker van Wiskunde.eu inbreuk pleegt op jouw rechten verzoeken we je om ons daarvan op de hoogte te stellen via een e-mail via het contactformulier. Deze kennisgeving dient
  (i) de URL te bevatten van waar het materiaal dat naar jouw mening inbreuk maakt is te vinden op de website van Wiskunde.eu;
  (ii) een verklaring te bevatten dat er naar jouw oordeel inbreuk wordt gemaakt op jouw rechten en waarom dat zo is;
  (iii) contactinformatie te bevatten waar Wiskunde.eu contact met je kan opnemen, zoals je naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres;
  (iv) een verklaring te bevatten, ondersteund met bewijsmiddelen, dat de informatie in jouw kennisgeving juist en volledig is en - indien het gaat om een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten - dat je de eigenaar bent van de betrokken intellectuele eigendomsrechten;
  (v) - te zijn ondertekend door de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of degene die aantoonbaar bevoegd is om te handelen namens de eigenaar;
  (vi) - indien het gaat om een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten - een beschrijving te bevatten van het werk of de werken waarop naar jouw mening inbreuk is gemaakt met een specificatie van hetgeen inbreukmakend is.
 • 13.2 Wiskunde.eu behoudt zich het recht voor om de kennisgeving door te sturen aan de persoon(personen)/ of onderneming die verantwoordelijk is voor de content waarop de kennisgeving betrekking heeft.
 • 13.3 Wiskunde.eu zal de gebruiker (school) in kennisstellen wanneer er onrechtmatige content op het subdomein is opgenomen.
 • 13.4 Indien uit de kennisgeving blijkt dat de content onmiskenbaar onrechtmatig is, zal deze door Wiskunde.eu worden verwijderd of ontoegankelijk worden gemaakt.
 • 13.5 Wiskunde.eu behoudt zich het recht voor niet tot inwilliging van een verzoek tot verwijdering of ontoegankelijk making van content over te gaan indien zij gegronde redenen heeft om aan de juistheid van de kennisgeving of de rechtmatigheid van het geleverde bewijs te twijfelen of indien de content waarop de kennisgeving betrekking heeft niet onmiskenbaar onrechtmatig blijkt te zijn. In dat kader kan Wiskunde.eu bijvoorbeeld een rechterlijke uitspraak verlangen van een bevoegde rechter in Nederland, welke uitspraak aantoont dat de betreffende content onmiskenbaar onrechtmatig is.
 • 13.6 Door het doen van een kennisgeving vrijwaar je Wiskunde.eu en alle aan haar gelieerde ondernemingen alsmede haar directie, bestuurders, werknemers, vertegenwoordigers en rechtsopvolgers voor iedere aanspraak van derden in verband met het verwijderen of ontoegankelijk maken van informatie. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die Wiskunde.eu lijdt, nog zal kunnen lijden of die Wiskunde.eu dient te maken in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen - doch niet daartoe beperkt - het vergoeden van kosten voor juridische rechtsbijstand.
 • 13.7 Wiskunde.eu zal op geen enkele wijze partij kunnen zijn bij een geschil tussen degene van wie de kennisgeving afkomstig is en de gebruiker waarop de kennisgeving betrekking heeft.
 
14. Verboden content
 • 14.1 In dit artikel volgt een niet uitputtende opsomming van content die je in ieder geval niet ter beschikking mag stellen via Wiskunde.eu (waarbij geldt dat het ter uitsluitende beoordeling van Wiskunde.eu is of bepaalde content wel of niet is toegestaan):
  (i) Content die discriminerend is terzake uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst, of anderszins kwetsend genoemd mag worden;
  (ii) Content die oproept tot geweld tegen en/of lastigvallen van een ander of anderen;
  (iii) Content die leidt tot of het gevolg is van uitbuiting of misbruik van anderen;
  (iv) Content die naar de mening van Wiskunde.eu in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of een link bevat naar pornografisch materiaal of pornografische websites, of pornografisch of erotisch materiaal bevat;
  (v) Content waarin persoonlijke gegevens van minderjarigen worden opgevraagd en/of waarin persoonlijke gegevens van anderen ter beschikking worden gesteld; (vi) Content waarmee het plegen van illegale activiteiten wordt bevorderd of gepleegd;
  (vii) Content waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten of waarmee enige andere rechten van Wiskunde.eu of derden worden geschonden;
  (viii) Content waarbij kettingbrieven, junk mail of spamming betrokken zijn en/of; waarbij wachtwoorden of andere tot personen herleidbare informatie wordt opgevraagd voor commerciële of illegale doeleinden;
  (ix) Content waarmee zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wiskunde.eu commerciële activiteiten zijn gemoeid, zoals advertenties, loterijen, wedstrijden, of pyramide spelen;
  (x) Content waarin een foto of beeltenis is opgenomen van een andere persoon zonder diens toestemming;
  (xi) Content die in strijd is met enige wet, regeling, verordening, andere toepasselijke regelgeving of deze gebruiksvoorwaarden.
 
15. Overige bepalingen
 • 15.1. Deze gebruiksvoorwaarden bevatten alle afspraken die partijen terzake hebben gemaakt. Zij treedt in de plaats van alle eerdere afspraken en overeenkomsten die partijen terzake hebben gemaakt, respectievelijk hebben gesloten. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht, tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd.
 • 15.2. Wiskunde.eu mag haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst tussen Wiskunde.eu en de Gebruiker niet overdragen aan derden.
 • 15.3. Onverminderd eventueel voor Wiskunde.eu bestaande wettelijke verplichtingen om de overeenkomst tussen jou en Wiskunde.eu voor het gebruik van de Website te bewaren, is Wiskunde.eu niet verplicht om een eventueel gearchiveerde overeenkomst voor jou toegankelijk te houden.
 • 15.4. Indien één of meer bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
 • 15.5. Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventueel uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen bij uitsluiting van ieder ander worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Dordrecht.
 • 15.6. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 
16. Beschikbaarheid websites
 • 16.1. Onze website zijn gehost bij speciaal geselecteerde hostingbedrijven, die een uptime van 99,99% garanderen.
 • 16.2. Het hostingbedrijf doet er alles aan om onze websites beschikbaar te houden. Toch kan het voorkomen dat de server vast loopt en opnieuw opgestart moet worden. Onze website kan dan tijdelijk even niet beschikbaar zijn.
 • 16.3. Er wordt geen restitutie verleend wanneer de website tijdelijk niet beschikbaar is geweest.
© 2020, wiskunde.eu  versie: 8.0.0  |  Voorwaarden:  |  Je Privacy:  |  Laatst bijgewerkt: 29-08-2019 @ 22:13:00  |